آخرین نوشته ها

اخرین تصویر دریافتی از ماهواره طوفان لبان

قدرت درجه ۱

سرعت باد ۱۳۹ کیلومتر

اخرین حرکت شمال غرب